logo

Образец на частна тъжба. СЕГА

Образец на частна тъжба Rating: 9,7/10 671 reviews

Определение по Наказателно дело 501/2014г.

образец на частна тъжба

Моли, съдът да отмени присъдата и да постанови нова, с която да признае подсъдимия за невинен. Видно от посоченото в частната тъжба и представените като доказателства по първоинстанционното дело писмени документи за всяко от деянията, случили се на 09. Ловеч в 7-дневен срок от получаване на съобщенията. Кога да подадете молба за конституиране като частен обвинител: Това може да стане по всяко време след започване на предварителното производство до приключване на първото съдебно заседание. Какво печели частният обвинител: Като частен обвинител Вие имате право да участвате в процеса.

Next

Решение по Наказателно дело 511/2012г.

образец на частна тъжба

Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 21. На именно повикване в 09,30 часа се явиха : Частния тъжител Г. Непредумишлената лека телесна повреда не е наказуема. Мотивиран от гореизложеното и на основание 289 ал. В тези случаи пострадалият може да поддържа обвинението наред с прокурора като частен обвинител.

Next

Определение по Наказателно дело 501/2014г.

образец на частна тъжба

Пострадалият като частен тъжител Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба — частна тъжба. Към настоящия момент престъпленията, които се преследват по тъжба на пострадалия са тези, визирани в чл. Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня на престъплението. Такива престъпления са, например, обидата и клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини. Глоба се заплаща към държавата, отделно от обезщетението, което ще претендирате за вреди. В изпълнение на разпореждането на съда двамата частни тъжители на 25.

Next

Определение по Наказателно дело 126/2012г.

образец на частна тъжба

Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия Как се подава тъжбата? Настоящата инстанция намира, че не следва да разглежда депозираната въззивна жалба по същество, тъй като констатира, че при първоинстанционното разглеждане на делото е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, накърняващо правата и на двете страни. Изтъква отново неспазването на 6-месечния срок за подаване на тъжба, както и че постановлението за отказ да се образува досъдебно производство не следва да се приравнява на постановлението за прекратяване, а и отстраняването на нередовности на частната тъжба, касаещи основни обстоятелства по обвинението следва да стане само в 6-месечния срок за подаване на тъжбата, а в конкретния случай е извън този срок. Ще следва, след влизане в законна сила на настоящото определение, на частния тъжител да бъде върнат внесеният с вносна бележка от 11. Пострадалият може да участва в наказателното производство като частен обвинител и граждански ищец. Следователно жалбата, с която е сезиран настоящия съд, се явява неоснователна. Такъв комплекс от качества притежават професионалните адвокати специализирани в този вид дела и изпълняващи функциите на частни обвинители от името на своите пострадали клиенти. Със същото постановление за отказ да се образува досъдебно производство по отношение на горепосочените престъпления от общ характер които А.

Next

Районен съд

образец на частна тъжба

Съдът е следвало да приеме и разгледа предявената от подсъдимия К. Следва да се приеме, че срока по чл. Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с копие от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавна такса в размер на 12 лева. Субект на престъпление по българското наказателно право може да бъде само физическо лице и то такова, отговарящо на изискванията на чл. Какви документи са необходими: Молбата за конституиране като частен обвинител се отправя към съда, който разглежда наказателното дело и може да бъде както писмена, така и устна. Първият стадий е подготовка на делото за разглеждане в съдебно заседание.

Next

Иницииране на НЧХД

образец на частна тъжба

На основание обаче, че престъплението се преследва от тъжба на пострадалия, в случая въобще не е образувано Досъдебно производство, което да бъде прекратявано. Но да се придържаме към конкретните въпроси. Началото на този срок се свързва от законодателя с момента на узнаването за извършеното престъпление. Това престъпление, обаче, е от общ характер и е недопустимо образуването на наказателно дело от частен характер т. По отношение на първата хипотеза на чл.

Next

Частен тъжител

образец на частна тъжба

Скобелево, които са обект на нападки и интриги, предизвикани от лицето Г. Разгледана по същество при условията и при пределите на въззивната проверка по чл. Правилно първоинстанционният съд е приел, че в обстоятелствената част на тъжбата липсват фактически твърдения, които да навеждат на поне едно от тези престъпления, описани в горните разпоредби и преследвани по тъжба на пострадалия. След около 30-минутен чат тя ме накара да ида близо до тях, тъй като била на работа и да не се разкарва, а аз се съгласих. Разпоредбата е нова и следва да бъде тълкувана стриктно, този текст се отнася само до делата от общ характер. В нея се изтъква, че съдебният акт е постановен в нарушение на материалния и процесуалния закон и неправилно тълкуване на доказателствения материал. Кражбата на вещи от дома, отнемането на автомобил, нанасянето на телесни повреди — това са все реални житейски ситуации, много от които, за съжаление, не са рядкост в ежедневието.

Next

Районен Съд Пловдив

образец на частна тъжба

В скайп ми се включи непознат абонат с женски nick name. Не е налице е втората хипотеза по чл. Имате всички права на страна в производството. По делото е постъпила и частна жалба от тъжителите Д. Такива престъпления са, например, обидата и клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице което е и пострадалият се нарича частен тъжител. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време.

Next