logo

Фарханги тафсири забони точики. Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики �������

Фарханги тафсири забони точики Rating: 5,8/10 1674 reviews

Лугати Нави Забони Точики? �������

фарханги тафсири забони точики

Дар рисолаи доктории Худой Шарифов навъи киссахри куръонй хамчун яке аз анвои мутадовили наср дар асрхри миёна тахдик, шудааст 2. Баробари таълифи «Тафсир»- и Табарй ва баъдан «Тарч,умаи «Тафсири Табарй» адабиёти динии форсу точик бо равиш ва сабку саликаи хос руи кор омад. Усули баргардонва тавзехи «Тарцумаи «Тафсири Табарй» 1. Як чизро амиќ дарк кардам, ки забончиён ба хотири андўхтани маблаѓ, сар — сари, бе дарки ягон масъулият покиро ба сари бузургон задаанду ќозиро аз ришаш гирифтаанд. Гуфт: Куйи у кадом аст дар гузар, У Сари пул гуфту куйи Готифар… 175 Харчанд хадафи аслии корбандии мафохими чугрофиёи дар ин киссаи Маснави бозтоби тафаккури ирфони аст ва Самарканд мазхари асолат ва тачалли махсуб мешавад, аммо дар зимни ин Мавлоно нозукона ба хичрати заминии худ аз искони асли зист- Фароруди кабир хам ишорате мефармояд, ки Самарканд дар он рузгор нигини ин мантакаи бузурги чугрофии форсинишин ба шумор меомад. Дар асари тахдикии мархум Юсуфчрн Салимов бошад, макрми к,исса ои к.

Next

Хикмати фарханг

фарханги тафсири забони точики

Также, с помощью таджикский онлайн словарь Фарханги забони точики вы. Мусаллам аст, ки бозтоби хунари шоирии Мавлоно чилвахои вижае дорад ва як буъди кашфи он дар корбандии аносири чугрофиёи таърихи ва фарханги точики дар осори шоир тазохур мекунад, ки дар мехвари баррасихои ин макола карор мегирад. «Хафт бор чен куну як бор бур! К,уръон» иртифои комил пайдо намуд, ки пайрезии мактаби тафсирнигории форсу то ик дар ин даврон аз бонуфузтарин дастовардх,ои фархднгй ва та аддуди маърифати матолиби к,уръонй ба шумор меояд. Забончиён калимахоро аз «Фарханг» рўбардор карда, чанде калимахои дигарро дохил карда, ба ибораи Иброхим Усмонов якасари «парканда» офаридаанд, ки сабабашро дар «мошенничество» - и сохаи илм мебинам. Дар гуйиши точикон аслан ба маънии холате аз миёни хоб ва бедориро гуянд ва муодили ин калима ибораи «пинак рафтан»-ро хам истифода мебаранд: Он кароре, ки ба зан у дода буд, Гашт мубдал, в-он тараф мехмон гунуд.

Next

БОЗТОБИ ЧУГРОФИЁИ ТАЪРИХИ ВА АНОСИРИ ФАРХАНГИ ТОЧИКИ ДАР ОСОРИ МАВЛОНО.

фарханги тафсири забони точики

Аммо он чи имруз дар гуйиши точики аз ин калима боки мондааст, номи хамон гиёхе аст, ки бештар дар канори рудхонахо ва чойхои сероб дар манотики наздикухи меруяд ва онро медараванду хушк мекунанд то хурокаи хайвоноти хонаги хосил шавад. Шеваи дигари мутобик ба гуйиши точики ба шаклхои зерин истифода бурдани калимахо махсуб мешавад, ки харчанд дар забони адаби низ басомади афзун дорад, аммо дар гуйишхои манотики мухталифи Точикистон низ он ба махсусияти чолиби забони бадал шудааст: Шиносанда- ишносанда: Саг шиносо шуд, ки мири сайд кист. Куръон бо забони точики - Смотреть бесплатно видео пользователя Cadriddin Azizov в социальной сети Мой Мир. Бозшиносии суннатхои фархангии точики, ки басомадхое дар китоби безаволи Мавлоно доранд, бахсе доманадор аст ва имкон дорад, ки ин матлаб аз тарики равишхое муайян ва тамоюлхое чандгона матрах шавад. Таркиби «на сих сузад ва на кабоб», ки дар гуйиши точикон хамчун ибораи рехта ба маънии дар анчоми коре манфиати ду чонибро ба назар гирифтан маъруфият дорад, дар «Маснавии маънави» айни хамин маъни корбанди шудааст: Гуфта, ногуфта кунад аз фатхи боб, То аз он на сих сузад на кабоб. Дар идомаи накли худ зимни баёни «Ру ниходани он бандаи ошик ба Бухоро» чанде аз мавозеъи дигари мансуб ба ин минтака, чун Реги Ому, руди Чайхунро ёдовар мешавад, ки каблан хам дар адабиёти форсу точик бо махбубияти тамом зикр шудаанд: Ру ниход он ошики хунобрез, Дил тапон, суи Бухоро гарму тез.

Next

Фарҳанги забони тоҷикӣ [PDF]

фарханги тафсири забони точики

Кудакони хурдсоли точик пироханро ба шакли «тити» талаффуз мекунанд ва ин вожа дар аксари шевахои мустаъмали Точикистон ривочи афзун дорад. Пеши шайхе дар Бухоро андари, То ба хори бар Бухоро нангари. Вожаи «гурм» дар фархангхо ба маънии андух, гам тафсир шуда, дар таркиби калимаи мураккаби «гурмдор» ифодагари шахси андухзадаву гамгин аст. Тафсири пешниходшуда мувофики шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Китоби Мукаддас мушобех бо вок,еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Афзоре, ки дар фарханги хонаводагии мардуми точик барои анчоми корхои богдориву заминдори истифода мешавад, бо хамон номхои роич миёни точикон дар «Маснави» мавриди истифода шудаанд.

Next

Фарҳанги забони тоҷикӣ [PDF]

фарханги тафсири забони точики

Х,ар чй мухакдикрни точик дар ин замина падид овардаанд, нуктахри чудогонаи масъаларо фаро мегиранд. Ва ин эътиноро аз тарафи Гарб ба Шарк метавон аз бузургиву сутурги ва маънавияту ирфонии осори нобигагони Хуршедзамин унвон кард. Тест аз фанни биология бо забони точики Тест аз фанни биология бо забони точики. Гар-ш мехонам намеояд ба даст, В-ар хилам, тарсам, ки афтад у ба паст. Равиши пайвандбахшии циссахри к,уръонй бо кдссахри шифо й дар осори илмии Равшан Рахмонй бо нигох. «Барзу», ки набуд, хамоно нест.

Next

Maktab Tj Китоби Синфи 9

фарханги тафсири забони точики

«Фарханги забони точики» - ро, ки соли 1969 дар нашриёти «Советская энциклопедия» - и Москва нашр шуда буд, гурўхи калони олимон, тўли дахсолахо тартиб дода буданд. Мо миллати дигарем, аз пастрафторон болотар меистем. К,иссаи Юсуф а дар «Тарчумаи «Тафсири Табарй». Сомониён ба маърази тахдик, кашида шудааст. Фарханги исломй в а интишори циссапардозй дар адабиёти форсу тоцик 1. Толковый словарь таджикского языка в 2-х тт. Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва.

Next

Maktab Tj Китоби Синфи 9

фарханги тафсири забони точики

Вале ба таври куллй ин асар дар адабиётшиносии ватаниву хоричй хамчун сарчашмаи адабй мавриди омузиш к,арор нагирифтааст. Бадр мечуям, аз онам чун хилол, Садр мечуям дар ин саффи ниол. Барои намунаи чунин калимот аз «Маснавии маънави» вожагони дигареро чун «полон», «берузи», «шистан», «гаркоб», «фурча», «потоба» ва гайра бо зикри абёти шохид метавон овард ва ин теъдодро зиёдатар аз ин хам афзуд, ки дар шеваи гуфтори мардуми точик бозтоби хоса доранд ва хатто миёни мардум бо хамон маъонии дар «Маснави» омада роич хастанд. Бахси шинохти хунари нигорандаги ва партави арзишхои бадеи дар осори Мавлоно дар пажухишоти зиёде аз донишмандони Шарку Гарб чойгохи чудогона дарёфтааст ва ин чо аз таълифоти мухаккиконе чун Риналд Николсон, Анна Мери Шимел, Бертелс, Абулхусайни Зарринкуб, Бадеъуззамони Фурузонфар, Сируси Шамисо, Шафеии Кадкани ва дигарон ёдовар метавон шуд, ки хар яке хунари Мавлоноро дар оинаи пиндору тафаккури хеш бозшиноси кардаанд. Аммо аз иттилои Атомалики Чувайни зимни баёни ходисаи хамлаи мугул вуруди лашкар ва асокири онро ба ин ду шахр паси хамдигар зикр мекунад, ки ин матлаб дар фосилаи кариби хамдигар макон доштани шахрхоро ба субут мерасонад Дар шеъри классик низ гохо ин ду шахр мисли шахрхои карине чун Самарканду Бухоро ёд шудаанд.


Next

Оятхои куръони карим бо забони точики

фарханги тафсири забони точики

Супер приколи точики нав 2018 Гов ё гусфанд AsomiddiN RecodS Mp3. Сабина Байсакова Skazhi mne da. Ассалому ъалайкум ва рахматуллохи ва баракотуху, бародарон ва хахарони мехрубон, мархамат бо канали мо. Чунонки Абулфазли Балъами дар мукаддимаи китоб кайд менамояд, таълифи сурати форсии китоби тафсир ба химмати амири сомонй амир Абусолех. Бо вучуди ин хдма мавзуоти ноомухта ва ганчинахри нокушудаи таърихи фархангии ахди Сомониён бисёранд. Адабиёти тоҷик барои синфи 9 unknown, 6,021 hits Барои чи китоби информатикаи синфи 9 кухна ин бадарс накшаи таквими рост.

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики �������

фарханги тафсири забони точики

Ин вожа миёни точикон хеле мустаъмал аст: Оби тутмочаш дихад, к-инро бигир, Гар намехохи, ки нуши з-он фатир. Дар адабиётшиносии рус низ ба ин равиш тахдикрти М. Луғати Тоҷикӣ Инглисӣ Русӣ - Tajik English Russian Dictionary - Таджикско Английский и Русско Таджикский. «Хаќиќатро ба хар забон хохи гуфт, харчанд лаб накушойи! Мавлоно мушаххасан чое ин ба ин маъни истифода шудани пасванди мазкурро таъкид мекунад: Кофи рахмат гуфтамаш, тасгир нест, Чад гуяд «тифлакам» тахкир нест. Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии Куръони Мук,аддас ва тавзехот тафсир Шамил Аляутдинов, хатмкардаи Академиям байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Матни тафсири К,уръони Муцаддас бори аввал бо забони оммафахму нихоят осонбаёни точикй оварда шудааст. Дар канори ин, Мавлоно зимни истифодаи онхо хамчун суханвари сохибхунар баромад кардааст, ки пажухиши амики масъала низ чанбаи мухими адабиро касб хохад кард. Барнома дорои 500 саволу ҷавоб аз фанни Биология мебошад.

Next