logo

Мугалим жонундо макал лакаптар. Макал лакаптар ата эне

Мугалим жонундо макал лакаптар Rating: 7,3/10 505 reviews

Кыргыз макал

мугалим жонундо макал лакаптар

Капастагы канаттуу - канатынан ажыраган жандык. Жети күндүк жаандан, желип өткөн суу жакшы. Дос сыртыңдан мактайт, душман көзүңчө мактайт. Кыргыз тили мындан ары дүркүрөп өнүгүп, кылымдарды карытып жашай берсин деп тилек кылалы. Жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, жаман жигит элин көргө сүйрөйт. Макал, лакаптар - фольклордук чыгармалардын ичинде өзүнчө спецификалык, көркөмдүк, мазмундук бөтөнчөлүктөргө эгедер.

Next

Кыргыз макал лакаптары

мугалим жонундо макал лакаптар

Жаман аял белгиси, казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай. Ачка отурганча айранга нан бл-¤лалҮ ¦? Мактаган кыз тойдо оосурат 716. Айтар эчтемеси жоктордун сөздөрү - маанисиз. Бут Калың токой,Калың токойдун алды жар кабак,Жар кабактын алды чийме саз,Чийме саздын алды кайнар булак,Кайнар булактын нары шаркыратма,Шаркыратманын алды жалжайма,Жалжаймадан тик барма. Адам ашка тойсо да, Жашка тойбойт.

Next

Кыргыз тилинин макал лакаптары

мугалим жонундо макал лакаптар

Берээрге бешимде - кымыз, Бербеске шашкеде - саамал. Ач иттин артын, сук ит жалайт. Ок дал жүрөктүн тушуна тийиптир. Оо, тууган эл, кечир мени, туз нанына түкүрбөймүн, энемди түшүнсөм да эне тил дегенге мен түшүнбөймүн. Балалуу үй - базар, баласыз үй - мазар. Апенди да ысык кесмеден байкабай чоң ууртап алат. Жабагы жалдуу экен деп сатып алба, жаманды малдуу экен деп жакын кылба.

Next

Макал

мугалим жонундо макал лакаптар

Есть возможность настойчиво сделать резервную копию великолепно данных перед удалением. Кызганчаактык - сүйгөндүк эмес, жамандык издегендик. Бакпаса мал кетет, карабаса катын кетет. Олдоксон колго розанын тикени өч. Эл ичинен бирөө адеп эле тигинин сөзүн бөлүп, «Мен демократмын! Чакырганда - барбаган, Ымдаганга зар болор. Эң коркунучтуу калп - бурмалап айтылган чындык.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

мугалим жонундо макал лакаптар

Отко келген катындын Отуз ооз сөзү бар. Жүзү каралардын ичинен чечендер да чыгат. Колуңуздагы китеп Мухамед Ибраимов агайдын 26 бою талбай эмгектенип, таруудай бирден терип, жыйнап келген көлөмдүү ишинин үзүрү. Ат жашарып - кунан болбойт, Эр жашарып - улан болбойт. Чындыкты укаанды жакшы көрсөң, чындыкты сүйлөй бил. Жакшы кыздын башына - Бермет менен шуру ойнойт.

Next

Кыргыз тилинин макал лакаптары

мугалим жонундо макал лакаптар

Мактанар эчтемеси жоктор көргөн кордугун айтып мактанат. Баарын мактаган адамга - ишенбе. Коөндун териси бир жыл чарыкка чыдаптыр. Акылдуулар сөз алышат, акылсыздар өч алышат. Бир жолу ага бир жигит келип, пикирин бөлүшөт: - Менде бир керемет идея бар.

Next

Макал

мугалим жонундо макал лакаптар

Сууну болсо - ар бир адам ичет. Айылды алалык бузат, достукту каралык бузат. Конок айтып келбейт, өлүм сурап келбейт. Биринчи байлык - ден соолук, экинчи байлык - ак жоолук, үчүнчү байлык - жүз соолук. Живопись - бул көз менен көрчү поэзия, а поэзия - бул кулак менен укчу живопись. Бирөө жете албай жүрсө, Бирөө кете албай жүрөт.

Next

Кыргыз макал лакаптары

мугалим жонундо макал лакаптар

Кичүү болгуча иттин күчүгү бол. Тизелеп жашаганча, тик туруп өлгөн жакшы. Бирөөнүн өрдөгүн жесең - каз байла. Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй эл тааныбайт. Атырды алмаштырганым - туура болобу? Ооз Бир текче,Бир текчеде жыш мыкча,Биз- биз биз элек,Отуз эки кыз элек,Бир тактага тизилдик,Бирден- бирден үзүлдүк.


Next