logo

Тест аз фанни таърих ва хукук. Тест аз фанни Психология 2017

Тест аз фанни таърих ва хукук Rating: 5,4/10 1939 reviews

Тести таърих ва хукук

тест аз фанни таърих ва хукук

Тести оддӣ Муоширати бевоситаи эмотсионали фаъолияти пешбарандаи кадом давраи синну соли аст? Тести оддӣ Азхудкунии амалиётхо бо ашёхо, нутки фаъол, дарккунии «Ман худам» навпайдошавихои кадом давраи синну сол мебошад? Ҳаҷм: 1 мб ва 400 кб Забон: тоҷикӣ Таҷҳиз: Microsoft Windows Нарх: Ройгон Навъ: exe Аз барномаи зерин истифода намуда метавонед дониши худро санҷед. Тести оддӣ Чанд бӯҳронҳои синну солӣ нисбатан равшан зоҳир мегарданд? Назарияи давлат ва хукук… барои ман малумот хо точики аз фанни химия лозим… Дар инцо ягон тест аз фанни Дипломатия ёфтан мумкин аст? Б ба миқдор ва навъҳои саволу масъалаи тест вобаста аст. A ташхиси синну соли ва клиники; Психологияи синну соли чиро меомузад? B далелхо ва конуниятхои инкишофи одам 5. Тести оддӣ Фаъолияти ашёви - азонихудкуни ин фаъолияти пешбарандаи кадом давраи синну соли аст? Ҳаҷм: 1 мб ва 400 кб Забон: тоҷикӣ Таҷҳиз: Microsoft Windows Нарх: Ройгон Навъ: exe. Тести оддӣ Масъалаи ошкор сохтани сарчашмахо, конуниятхо, даврахо, шароитхо, механизмхо ва хусусиятхои ташаккулёбии шахс дар онтогенез ба кадом кисмати психология тааллук дорад? Тести оддӣ Гузариш аз образи хаёти дохилибатни ба берунибатни кадом бухрони синну соли аст? Аз барномаи зерин истифода намуда метавонед дониши худро санҷед. Тести оддӣ Фаъолияти пешбарандаи синни томактаби кадом аст? Тести оддӣ Бӯҳронҳо дар кадом давраҳои синнусолӣ ба амал омаданаш мумкин аст? Тести оддӣ Шарти хатмии тайёрии касбии донишчуён барои кор дар мактаб донистани кадом конуниятхо ба шумор меравад? Тести оддӣ Кадом фанни таълими барои ошкор сохтани хусусиятхои синнусоли ва динамикаи раванди инкишофи психикии шахс дар давоми хаёт равона карда шудааст? Тести оддӣ Омӯхтани фанни психологияи синну солӣ барои кӣ хеле муҳим аст? Тести оддӣ Ҳамаи давраҳои синну солӣ пайдарпай буда, бо ҳам чӣ гуна алоқамандӣ доранд? Тести оддӣ Мафхуми асосии психологияи синну солиро нишон дихед. Тести оддӣ Хандаи ичтимои хамчун ибтидои хаёти психикии инфироди кадом бухрони синну солиро нишон медихад?.

Next

Тестер аз фанни физика

тест аз фанни таърих ва хукук

Тести оддӣ Вобастагии пурра аз калонсолон хоси кадом бухрони синну соли аст? Курси лексия аз фанни «Бахисобгирии амалиётхои бонки» барои донишчуёни курсхои чорум. Тести оддӣ Давраи навзоди кадом синну солро дарбар мегирад? Агар ҳангоми истифода ба ягон душворӣ дучор оед, ба коментариии зерин қайд намоед мо ҳатман ба Шумо кӯмак мекунем. Рагхое, ки хунро аз дил ба атроф, ба cуи узвхою бофтахо мебаранд, артерияхо шараёнхо , вале. Тести оддӣ Донистани қонуниятҳои инкишофи психологии синну солии кӯдак-шарти ҳатмии тайёрии касбии киҳо барои кор дар мактаб аст? Тести оддӣ Кадом сохаи фанхои психологи хамчун фанхои таълимии мухимтарини сикли психологи - педагоги махсуб меёбад? Назарияи давлат ва хукук · Хукуки молияви · Маколахо · Психология · Математика. Тести оддӣ Вазифаи назариявии психологияи синну соли кадом аст? Писарам боварӣ дорад, ки ба аксари саволҳои дар тест омада ҷавоби… Тасаввур кунед ки ба саволхои дохилшави аз фанни хукуки.


Next

Тест аз фанни хукук / Блог им. amabyro / СЛА

тест аз фанни таърих ва хукук

Тести оддӣ Инкишофи инфиродии организмро аз давраи бордоршави то охирхои хаёт чи меноманд? Тести оддӣ Чудокунии психологи аз калонсолони наздик, якрави, зухуротхои манфи, худироданоки кадом бухрони синну соли аст? Тести оддӣ Вазифаи амалии психологияи синну солиро нишон дихед. Тести оддӣ Инкишофи психикии бачагони аз 1 сола то 3 сола аз кадом омилхо вобаста аст? Ва тарзи холгузорӣ низ аз ҳар фанни имтиҳон ҳам дар компоненти А. Тести оддӣ Барои нагз фахмида гирифтани хусусиятхои синнусоли ва инфиродии хонандагон донистани кадом фан зарур аст? Тести оддӣ Инкишофи тафаккури бачагони синни барвакт аз чихо вобаста мебошад? Тести оддӣ Инкишофи психикии инсон ва ташаккули шахсияти ӯ ба бисёр чиҳо вобаста дорад? Тести оддӣ Ба сифати асоси тамоми инкишофи психикии кудак чихо хизмат мекунад? Тести оддӣ Нишондихандахое, ки синну соли психологиро тавсиф медиханд, нишон дихед? Тести оддӣ Қонуни дилектика инкишофро ҳамчун муборизаи байни чиҳо нишон медиҳад? Тести оддӣ Яке аз муаммохои нисбатан бахсноки психологияи синну соли кадом аст? Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ. Тести оддӣ Навоварихои бо бухрони синни 3 солаги алокамандбуда кадомхоянд? Тести оддӣ Сохаи босуръат инкишофёфтаистодаи илмхои психологи кадом аст? Тести оддӣ Чудокунии чисмони аз модар, фазои васеи барои кудак дастрас кадом бухрони синну соли аст? Тести оддӣ Моҳияти шахсро кадом сифатҳо муайян мекунанд? Тести оддӣ Мундаричаи асосии бозии томактабиёни хурд кадом аст? Тести оддӣ Ягонагии психологияи омузгори ва психологияи синну соли чи гуна фахмида мешавад? D муаммои ба даврахо чудокунии инкишофи психики дар онтогенез; 2. . .

Next

Тест аз фанни Психология 2017

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . . . .

Next

Тестер аз фанни физика

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . .

Next

Тест аз фанни хукук / Блог им. amabyro / СЛА

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . .

Next

Тест аз фанни Психология 2017

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . . . .

Next

Тест аз фанни Психология 2017

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . . . .

Next

Тестер аз фанни физика

тест аз фанни таърих ва хукук

. . . . . . .

Next