logo

Словари руси ва точики. Лугати Точики Руси Скачать

Словари руси ва точики Rating: 6,3/10 1945 reviews

Лугати Точики Англиси

словари руси ва точики

Аммо чопи мучаддади «Фарханги точикй ба русй» зери тахрири Д. В таджикском языке все ударения ставятся на последний слог. Где мне нужно делать пересадку Ман дар кучо ба дигар катора поезд шинам Извините, этот поезд идет в Узр, ин катора поезд то. Также можно переводить и в интерфейсе программы Google Translate Client. Илова бар хамаи ин, омили сиёсй - ба фарханг даровардани истилохоти сиёсй, алалхусус мутааллик ба назарияи марксизм-ленинизм-сталинизм, харчи бештар дохил кардани вожахо - истилоххои сиёсй, фаннй, ихтисороти русй аз мураттибони он масъулияти зиёдро талаб мекард.

Next

Лугати Руси Точики бесплатно и без смс

словари руси ва точики

Ввод с камеры и офлайн-перевод доступны для устройств на платформе Android версии 2. Описание: лугати руси точики скачать бесплатнолугати точики бо русилугати точики ба русилугати забони руси ва точикилугати точики арабилугати руси точики скачать бесплатнолугати точики бо русилугати форси точикилугати фарханги забони точикилугати точики бо точикилугати забони точикилугати руси бо забони точики. У вас есть свободные номера Ман хучра гирифтаниам. В словаре отражена многозначность русского слова, показано его употребление. В статье вкратце даётся характеристика каждому периоду и основным двуязычным словарям, изданным в эти периоды.

Next

Лугати Точики Англиси

словари руси ва точики

Коммуникативный принцип, составляющий его основу, готовые речевые формулы дают возможность приезжему — носителю таджикского языка таджикского фарси легко ориентироваться в российском обществе с первых. Бино бар ин, бо ташаббуси Шурои Комиссарони халкии. Дар он вожахои осори Рудакй, Фирдавсй, Х,офиз низ инъикос ёфтаанд, ки дар Точикистони Шуравй бо алифбои сириллик чоп ва мавриди истифода карор ёфта буданд. Айнй хануз соли 1939 мактубе дар бораи « Лугати нимтафсилии точикй барои забони адабии точик » ирсол дошта, дар он. Мо метавонем барои як мутахассис супориш кунем, ки мухимтарин терминхои русй аз як лугатчаи сиёсии русй интихоб кунад бо шархи ин терминхо ба забони русй» хамон чо.


Next

Лугати Точики Руси Скачать

словари руси ва точики

Вы не могли бы сказать мне Илтимос, ба ман гуед, ки. Аз ин чост, ки баробари нашри чилди якуми он фарханг ба зери танкид гирифта шуд. Мусулмон,барои ёфтани лугати араби- точики аз шумо кумак мехохам. Дайте, пожалуйста, меню, Номгуи таомхоро ба манн дихед. Лугати Точики Ва Руси Скачать Бесплатно Луғати Тоҷикӣ Инглисӣ Русӣ - Tajik English Russian Dictionary - Таджикско Английский и Русско Таджикский Словарь. На сегодня можно скачать переводчик Client for Google Translate в английской версии. Яке аз сарчашмахои мухимтарини тадкикоти таърихию забоншиносй фархангхои дузабона мебошанд.


Next

Лугати Англиси Точики

словари руси ва точики

Тавсифи аники тагйирот дар хдёти ичтимой-сиёсй ва фархднгии халки точик ахамияти бузург дорад. Баъди ду сол, яъне соли 1934 чилди дуюми он бо харфхои Л-Я дар хамин нашриёт руи чопро дид. Баъдтар соли 1985 «Фарханги русй-точикй» дар зери тахрири М. Х,алли ин масоил, дар навбати худ, зарурати тартиб додани фарханги русй-точикй ва точикй-русиро ба миён гузошт, ки чавобгуи талаботи руз бошад. Тематика текстов имеет страноведческий и разговорно- бытовой. Это мне подходит Ин барои ман мешавад.

Next

Имлои Забони Точики

словари руси ва точики

Илтимос Лутфан, маро соати хашт бедор кунед. Нуктаи наздиктарини ивази асъор кучост Вы можете поменять эти деньги Ин пулро иваз мекунед Чему равен валютный курсБар ивази сад доллар чанд пулсумсомон медихед Мне нужны деньги помельче. Кроме словарей, к достоинствам платной версии относятся: самый быстрый перевод,интегрированный поиск Wiki,изучение незнакомых слов,горячие клавиши для перевода. Ин мукаммалтарин фарханги дузабонаи русй-точикй ба шумор меравад ва дар он 72 хазор вохиди лугавй ба точикй баргардонида шудааст 3. Синонимы: гугл переводчик, гоогле транслейт. Солхои баъдичангй, бино бар тараккиёти пуравчи илм, техника ва саноат бештар фархангхои русй-точикии сохавй, мисли фархангхои дузабонаи точикй-русй ва русй-точикии харбй, истилохоти сохахои физика, чугрофиё, фалсафа, кимиё, варзиш, хандасаи тасвирй ва накшакашй, нучум, набототшиносй, зоотехника, математика, барк, коргузорй, сохахои алохидаи тиб, санъат, истилохоти ичтимой-сиёсй, геологияи мухандисй, механикаи хокхо, забоншиносй ва адабиётшиносй ва гг. Дополнительные словари нужны для полнотекстового перевода и для словарных определений.

Next

Лугати Точики Англиси

словари руси ва точики

Ба ман дуто чипта то Гамбург лозим. Маро ба вокзали рохи охан баред. Пользователь имеет возможность вводить слово для перевода на русский или таджикский языки в одно и то же текстовое поле. Устод Бозор Собир низ эътирози худро дар баробари вазъи мав. Дуюм, набудани тачрибаи зиёди тадвини фархангхои дузабона ин амалро душвор мегардонид, зеро таърихи фархангнигории точикй-форсй то ин муддат дар заминаи меъёру омилхои комилан дигар тадвин шуда буданд. Его можно копировать и вставить в Word или другой текстовый редактор. Переводите свои реплики и реплики собеседника прямо во время разговора.

Next

Тарчумон тарчумаи калимахо чумлахо словарь руси точики англиси хитойи араби немиси переводчик таджикско русский онлайн на edutect.com.au

словари руси ва точики

Инчунин Амри Маъруфи бо забони руси ва. Дар забони форс классики дар давоми. Дар ин мархала як катор омилхои экстралингвистй, ки худ натичаи вокеахои сиёсй-иктисодй ва ичтимой-фархангии онвакта буданд, сабабгори ба вучудойии ходисахои муассир ба забон мешавад. Наш сайт не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование и недоразумения. Шумо ҳамавақт метавонед забони саҳифаро иваз кунед. Точикистон ибтидои солхои 30-юм тахти рохбарии устод Айнй гурухи корие тартиб дода шуд, ки ба он Р. Если поиск окажется неудачным, вы увидите кнопку поиска Google, нажатие которой ваш поиск будет перенаправлен туда.

Next