logo

Сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ. собственного на кабардинском языке

Сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ Rating: 5,3/10 687 reviews

собственного на кабардинском языке

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Нэмысауэ къуатын щхьэк1э Банкым благъэ щ1эсын хуейщ. Илъэсыжь едгъэжьэжым нэщ1эбжьэу, гукъеуэу, гугъуехьу щытлъэгъуахэр, дызытехьэ илъэсыщ1эм хуэдэ минк1э нэхъ мащ1э хъуну! Сабийхэм гуф1эу яхудоплъей Зы щ1алэ ц1ык1у ныбгъэдолъадэ Аргуэру и псыр ирек1ут. Песни могут быть простые и не очень, веселые и грустные. Ет1уанэр — адыгэ хуэдэ лъэхъэнэ. Насып -Тхьэ со1уэ, псалъэр згъэпэжыну Си псалъэми семыпц1ыжыну. Л1ыжь -Сэ си псэ т1эк1ухэ, гугъу сехьащ.


Next

сочинение на башкирском языке осень в наших краях

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Уадыгэщ, жып1а псалъэм Упсэуху уемыпц1ыжыфым. Еджак1уэ: «Гъэрэ щ1ырэ» Гъэщ1эр гъэжьым езэуащ, Пщ1ант1эпс 1эджи къыпхихуащ. Жьант1эм къыдэсщ нэхъыжьыф1хэр Уи ц1эк1э хъуэхъу зэпадзыж. Щ1алэ ц1ык1у закъуэр си псэм ущыщщ. С детства я всегда мечтала, быть хорошим педагогом. «1уэры1уатэ» темэр пэщ1эдзэ классхэм щ1эс еджак1уэхэм щаджым деж, егъэджак1уэм и пащхьэм иригъэувэж къалэнхэр мурадхэр : 1.

Next

АДЫГЭБЗЭ

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Л1ыжь -Къызэщ1эхъаемэ мы ц1ыхухэр Лъэужьыр занщ1эу хэгъуэщэнщ. Насыпщ, уи гъащ1эр тыншу пхьым. Автор Яшхар 1эф1у щыгъупщахэу Я 1ур занщ1эу дыдж къэхъуащ. Зигур къабзэу дэ къытхуэк1уэр Гурэ псэк1э догъэблагъэ Ину псоми фэ зэхэфхыу Фыкъыдогъэблагъэ. Ауэ, 1эмал имы1эу а хабзэ псори гъащ1эм къыщыдгъэсэбэпын, ар ди хьэл-щэным къыхэщу щытын хуейщ.

Next

Темэр: «Адыгэ 1уэры1уатэ»

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Мыпхуэдэ таурыхъхэм щызэпэщ1оувэ бе-ймрэ тхьэмыщк1эмрэ, быдэмрэ хьэлэлымрэ, пэжымрэ пц1ымрэ. Ауэ мы зы закъуэмк1э долъа1уэ: Тхьэлъэ1у зэхуэщ1 хъуэхъум фыкъеда1уэ. К1эщ1у жып1эмэ,ди бзэр дгъэбзэрабзэрэ хабзэ-нэмысыр ди бзыпхъэу дыпсэууэ щ1эддзат. Еджак1уэ: Еханэ гупым хыхьэхэр ц1ыхумрэ псэущхьэхэмрэ я зэхущытык1э къэзыгъэлъагъуэхэрщ. В каждой ноге по 31 кости, из них 7 - в предплюсне. Дахущывгъэт нэхъ гумащ1эу Анэхэм дахуэвгъэсакъ. Но с каждым следующим разом я понимал, песня не просто красивая, в ней есть смысл.

Next

160 сочинений на кабардинском языке риа кабардино балкария

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Л1ыжь- фызыжьым унэлъапси Зырызыххи хуаухуат Зэкъуэшищри а зы пщ1ант1эм Дамыгъэк1ыу къыданат. Ф1ыгъуэ защ1эу вгъэлэжьэну Арэзы дэ дытехъуащ. Хъуэхъу -Сабий ц1ык1у нобэ къытхэхъуар Къарэкъэтинэу, барэт1инагъуэу Данагъуэ 1эпэу, щхьэцыпэ дыкъуакъуэу Шэнтым тесмэ тхьэрыкъуэу Аслъэн сокур и щхьэцу, щхьэцыдзэ к1ыхьу Хьэл-щэныф1эу, ф1ыгъуэ нат1эу Нанэ и нэу, дадэ и псэу Куэдрэ тхьэм утхуигъэпсэу. Еджак1уэ ц1ык1ухэр щыгъуазэ щ1ын хабзэр зымыгъэзащ1эхэр щытык1э гугъухэм зэриувэр къэзыгъэлъагъуэ усэхэм, псалъэжьхэм. Куэд жызы1э нэхърэ, куэд зылэжь.

Next

Из чего состоит скелет человека?

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Илъэс пщык1узк1э школым фыщеджащи Узэплъэк1ыжмэ, сыту к1эщ1 мы гъащ1эр! Нэмэз т1эк1у ищ1ыну л1ыжьыр Пщэдджыжьыпэм къыщ1эк1ащ. Бырыбыплъ, бырыб лъэщ, зауэл1ищэм я напэ. Сф1ощ1 узмылъагъумэ гъащ1эр нэхъ дыдж. Ар щоджэ Темырхъан — Шурэ къалэм иджы Буйнакск щы1э егъэджак1уэ курсым. Ягухэр къабзэу, зэхуэпэжхэу Гъащ1э гъуэгу къыздагъэщ1ащ. Лы ц1ык1у лыбжьэр ди адыгэм Зыпищ1 лъэпкъ дунейм темыт Тхьэмщ1ыгъуныбэр, бжьыныху шыпсыр Ерыскъым нэхъ 1эф1 хэмыт.

Next

сочинение на башкирском языке осень в наших краях

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

«Были предложены десять ключевых слов, из которых ребята выбирали те слова, которые они могли бы обыграть, развить и изложить в своих сочинениях. Бын нэхъыжьхэр я нэхъыщ1эхэм Ещхьэфауэу къыщ1адзащ. П1эщхьагъ тынш къохъул1э, си адэ. Ар епхащ тхылъ, радио, кино, телевиденэ, Интернет хуэдэхэр къызэрежьам. Насыпщ, губгъуэшхуэм жьыбгъэ итыр Уи пщ1ант1эм хуабэу щыдэпщэн. Мо уэс т1эк1ур тхъу бжес1ати Уи тхьэк1уми ибгъэхьам Къуэш курыт.


Next

собственного на кабардинском языке

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Автор Нысэ нэхъыщ1эм и чэнджэщ псалъэм Гуащэ-тхьэмадэр ныщ1эдэ1уащ Ягу бэмп1ари зэрыгъуэтыжри Зэдэарэзы псори здэхъуащ. Тэтэрым и къэрал хабзэм зэритщи, республикэм къэрал мыхьэнэ я1эщ бзит1ым: урысыбзэмрэ тэтэрыбзэмрэ. Ауэ мис зэрыхъущ ди жагъуи Т1эк1у зэманым зихъуэжащ. Мыбыхэм ц1ыхур гузэвэгъуэ ихуа нэужь, ар абы къыхэзышыр, дэ1эпыкъуэгъу къыхуэхъур зы псэущхьэ гуэрщ. Япэ махуэхэм къыщыщ1эдзауэ гъащ1эщ1э ухуэным хуэлажьэу щ1едзэ. Гуапэу сэлам къозыхым, къыпщ1эупщ1эм, гулъытэ къыпхуэзы-щ1ым къару къыпхелъхьэ, уегъэгушхуэ, гъащ1эм ущегъэгуф1ык1. Егъэджак1уэ: Псоми зэрытщ1эщи, 1уэры1уатэм мыхьэнэшхуэ и1эщ щ1эблэр гъэсэнымк1э.

Next

и

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Хьэбли, благъи зы къэмынэу Гущэхэпхэм къек1уэл1ащ. Щ1алэхэм ящыщ зы 1уащхьэм дэк1т, и щхьэщыгум къиувэрти, къэсахэр къызэщ1и1этэрэ къэмысахэр къыхуриджэу «Хъуромэ» жыхуа1э джэгузэхэшэр къыхидзэрт. Фызыжь гуащэ -Еплъыт, л1ыжь, мо ди сабийхэм Пщ1ант1э псор яхуримыкъу, Сахэплъэхук1и сигур хэхъуэу Си бын щыгъэм сримыкъу. Балигъ фыхъуауэ къыфщыхъужми Иджыри дэрк1э фысабийщ. Гуащэм И 1эпэм дыщэр къыпыщэщу Си нысэ ц1ык1ур къыщ1эк1ащ.

Next

Сочинение на тему «Моя любимая песня»

сочинение на кабардинском языке бжьыхьэ

Лажьэу, шхэжу зэгуры1уэу Зэдэ1уэжу зэбгъэдэст. Адыгэхэр нэхъ лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщщ. Дидактические игры в начальный период обучения. Хъан и губгъуэ дивгъэхьэ, - У о, уо! Хъуэхъу -Зытеувэр зэщ1эпщ1ыпщ1эу Дуней дахэм дэщ1эращ1эу Узыншагъэ быдэр и1эу Гъащ1эу и1эр гуф1э защ1эу Дэрэжэгъуэм зэи щымыщ1эу Зы гугъуехьи зэхимыщ1эу Нэхъыжьыф1хэр къыщхьэщыту Сытым щыгъуи яужь иту Гъащ1э гъуэгум и лъэр быдэу Теувауэ къыщ1игъэк1. Гухэлъ щэхуу къызжеп1ахэр Жьыми, псыми ихьыжащ. «Мы дунейр сэращ зейр» уэрэдыр еджак1уэхэм жа1э Еджак1уэ: Маф1ащхьэтыхь. Сэ псалъэ жагъуэ жыс1ар зэ, Зезгъэ1этауэ си макъ Тенауэ, къупщхьэ къысф1эщ1у, Иджыри ф1элъщ си тэмакъ.

Next